Ul. Meše Selimovića br.21, 74 000 Doboj, Republika Srpska, BiH, tel:+387 53 226 966, gsm:+387 65 563 170, e mail: kd_doboj@teol.net
   
   
   


 

 

 

Statut društva .....

Na osnovu člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 52/01) Skupština Kinološkog društva „Prim. Dr Zoran Janjušević“ Doboj je 18. oktobra 1997.godine, usvojila slijedeći

S T A T U T

KINOLOŠKOG DRUŠTVA „PRIM. DR. ZORAN JANJUŠEVIĆ“

D O B O J

* 1 *

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv i sjedište Kinološkog društva „Prim. Dr Zoran Janjušević“ Doboj ( u daljem tekstu Društvo) ciljevi i zadatci, amblem, članstvo, način izbora i organi upravljanja, finansiranje, zastupanje, javnost rada, način transformisanja, postupak za prestanak rada, izmjene i dopune Statuta kao i druga pitanja neophodna za rad, a koja su skladu sa Zakonom.

Član 2.

Društvo je društveno sportska, samostalna, demokratska, nepolitička i vanstranačka nevladina organizacija dobrovoljno učlanjenih odgajivača i prijatelja rasnih pasa na područiju Opštine Doboj, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.  

Član 3.

Društvo ima status pravnog lica i sva prava i obaveze koje iz tog statusa proizilaze. 

Član 4.

Društvo u pravnom prometu s trećim licem posluje pod punim i skraćenim nazivom. Puni naziv Društva koji se upisuje u sudski registar je „Kinološko društvo Prim. Dr Zorana Janjušević Doboj“.

Skraćeni naziv Društva je „Kinološko društvo Doboj“.

Sjedište je u Doboju, ulica Meše Selimović br.21. 

* 2 *

II PEČAT, ZAŠTITNI ZNAK I AMBLEM 

Član 5.

Društvo posjeduje pečat, prečnika 40 mm i 20 mm, okruglog oblika. Ivicom pečata, u krugu, ispisano je „KINOLOŠKO DRUŠTVO PRIM. DR. ZORAN JANJUŠEVIĆ – DOBOJ“. U srednjem dijelu su likovi dva psa i to desno službanog psa – veliki šnaucer, a lijevo lovački pas srpski gonič.

Član 6.

Društvo može imati svoj zaštitni znak i amblem. Oblik i dimenzije, sadržaj i način upotrebe zaštitnog znaka i amblema utvrdiće Skupština posebnom odlukom. 

* 3 *

III ČLANSTVA U DRUGIM TIJELIMA 

Član 7.

Društvo je član Kinološkog Saveza Republike Srpske (u daljem tekstu KSRS) a time i automatski član Unije Kinoloških saveza Bosne i Hercegovine (UKSBiH), koja je automatski član FCI (Međunarodne Kinološke Federacije).

Član 8.

Društvo može sudjelovati u članstvu drugih društvenih i njemu srodnih organizacija, ostvarivati sa njima saradnju i zadržavajući pri tome status pravnog lica i svoju punu samostalnost i nezavisnost. Odluku o pristupanju, ili istupanju iz društvene organizacije donosi Skupština društva nakon javne rasprave o prijedlogu, koji podnosi Upravni odbor društva.

* 4 *

IV CILJEVI I ZADACI DRUŠTVA

 Član 9.

Društvo svoje ciljeve prava i zadatke utvrđene osnivačkim aktom ostvaruje uvažavajući principe i ravnopravnosti svih članova. 

Član 10.

Društvo ima za cilj okupljanje odgajivača i vlasnika čistokrvnih službenih, lovačkih i dr. vrsta pasa, vodi kinološku politiku u duhu Statuta društva, KSRS I UKSBiH, poboljšava kvalitet rasnih pasa i unapređuje kinologiju, te da ujedno okuplja sve ljubitelje rasnih pasa, a pri tome u svakom momentu vodeći politiku zaštite rasnih pasa.

Član11.

Društvo takođe ima za cilj da priređuje, odnosno organizuje priredbe, smotre i izložbe te da stručno utiče na kvalitativno i kvantitativno poboljšanje uzgoja i školovanja pasa, na planu jačanja i spremnosti, na planu odbrane otadžbine, korišćenje pasa za potrebe vojske RS, MUP-a, civilne zaštite, kao i drugim oblastima.

Član 12.

Dužnosti članova društva:

- da štite ugled i interese društva, KSRS, UKSBiH i bore se za ostvarivanje demokratskih prava i odgovornosti članova;

- da se pridržavaju propisa o stručnom radu;

- da aktivno učestvuju u svim akcijama koje organizuje Društvo, KSRS i UKSBiH, kao i da svom radu obavještava društvo;

Član 13.

Zadaci društva su sledeći :

•  unapređenje i popularisanje kinologije, uzgoj i selekcija rasnih pasa;

•  ostvarivanje saradnje sa drugim kinološkim društvima, u skladu sa politikom KSRS;

•  vođenje evidencije rasnih pasa, kao i evidencije o prijavama legla, pasa sa položenim ispitom u radu, pasa sa uslovnim rodovnicima (BR), plemenjaka, i to sve u skladu sa propisima i stručnom radu KSRS i UKSBiH;

•  rješavanje problema od intresa za članstvo društva;

•  predlaganje sudija za za kinološke priredbe;

•  podsticanje i razvijanje saradnje sa organizacijama i pojedincima koji rade na polju kinologije (vojska RS, MUP, Veterinarske stanice, poljoprivredne zadruge, kao i istaknuti odgajivači);

•  ostvarivanje saradnje sa Lovačkim Udruženjem „FAZAN“ u Doboju, kao i lovačkim organizacijama susjednih opština, posebno onima gdje nisu formirana kinološka društva, na planu pružanja stručne pomoći;

•  razvijanje propagandne djelatnosti u cilju razvoja, unapređenja i popularizacije kinologije;

•  nagrađivanje zaslužnih članova za zasluge kao i dodjela drugih priznanja ;

•  učestvovanje u radu KSRS i drugih organa, preko svojih delegata;

•  vođenje brige o autohtonim rasama pasa, njihovom razvoju i unapređenju;

•  popularisanje priredbi i drugih kinoloških manifestacija;

•  razvijanje i stalno jačanje svjesti svojih članova na planu sprovođenja selekcije rasnih pasa;

•  objedinjavanje cjelokupne kinologije na području opštine Doboj kroz osnivanje sekcija i saradnje sa drugim kinološkim organizacijama.

•  rad na uspostavljanju kontakta sa građanima i pomoći u rješavanju problema koji se tiču kinologije i zaštite pasa

•  radi, sarađuje i predlaže neophodne mjere kako uspješno zaštiti životnu sredinu i unaprijediti kinologiju

•  samostalno ili zajednički sa drugim organizacijama radi na organizovanju naučnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja i osposobljavanja u oblasti kinologije, zaštite životinja i životne sredine na širem područiju regije i pokreće inicijative i aktivnosti u svrhe oplemenjivanja prostora za življenje

•  ostvaruje kontakte sa donatorima u zemljli i inostranstvu, vrši prezentacije programa i stvaruje njihovo realizovanje

Član 14.

Djelatnost Društva je u interesu unapređenja kinologije i rada Društva.Ostvarivanje ciljeva i zadataka Društvo može razvijati slijedeće aktivnosti:

- organizovanje seminara, simpozijuma, kongresa i drugih sličnih manifestacija

- bavljenje privrednom djelatnošću te vršenjem usluga reklame i propagande (popularisanje kinologije putem propagande djelatnosti i organizovanje priredaba sportskog i zabavnog karaktera)

- priređivanje sajmova i izložbi kinološkog kao i drugog karaktera  

* 5 *

V ČLANOVI DRUŠTVA 

Član 15.

Član Društva može postati svako fizičko lice koje ima poslovnu sposobnost, odnosno i pravno lice koje prihvati Statut o ostale opšte akte, i potpiše odluku o pristupanju, odnosno Član društva može postati svaki građanin kome nije izrečena mjera zabrane javnim istupanjem, za vrijeme dok zabrana traje. Članu se izdaje članska karta. Član društva može postati svaki građanin kome nije izrečena mjera zabrane javnim istupanjem, za vrijeme dok zabrana traje.

Član 16.

Član plaća članarinu čiju visinu određuje Upravni odbor Društva (u daljem tekstu Upavni odbor) za svaku kalendarsku godinu.

Član 17.

Članovi društva mogu biti fizička i pravna lica.

Član društva može postati svaki građanin kome nije izrečena mjera zabrane javnim istupanjem, za vrijeme dok zabrana traje.

 

Član 18.

Članovi društva mogu biti:

- redovni,

- počasni

- članovi donatori

- pridruženi

- članovi lovci

- članovi „podmladak“

 

Prava i dužnosti članova regulisana su ovim Statutom.

Član 19.

Redovni članovi su oni članovi, koji su potpisivanjem pristupnice prihvatili ovaj Statut i u potpunosti ga uvažavaju. Redovni članovi su dužni da plaćajau redovnu godišnju članarinu, i to do kraja tekuće godine za narednu kalendarsku godinu u visini koju odredi SkupštinaDruštva. Redovni članovi Društva koriste popuste za djelatnosti koje Društvo obavlja. Visinu popusta određuje Upravni odbor Društva.

Član 20.

Počasni članovi društva i članovi donatori nisu dužni plaćati članarinu, a imaju pravo korišćenja svih pogodnosti predviđenih ovim Statutom. Za počasnog člana ili člana donatora može biti izabrano ono lice ili pravno subjekt, koji se svojim radom afirmisaa u radu društva i to nakon prijedloga od najmanje pet članova društva. Konačnu odluku o tome donosi Upravni odbor društva. Članovi donatori društva su fizička i pravna lica koja svojim dobrotvornim prilozima potpomažu aktivnost društva a nemaju status redovnih ili počasnih članova. Oni imaju pravo korišćenja tekovina iz kinološkog rada društva. 

Član 21.

Pridruženi članovi su ona fizička ili pravna lica koja trenutno ne zadovoljavaju odredbe ovog Statuta do momenta kada stiču pravo punopravnog članstva. Odluku o prelasku iz statusa pridruženog člana u status redovnog člana Društva donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

Član 22.

Članovi lovci su oni članovi Društva koji svoje članstvo stiču zahvaljujući članstvu u Lovačkom udruženju „Fazan“ Doboj. Odnosi Društva sa Lovačkim udruženjem „Fazan“ Doboj su regulisani posebnim ugovorima za svaku godinu. Osnovna stavka tih ugovora jesu finansijska sredstva koja Lovačko udruženje izdvaja na ime kinologije Društvu, a ista će se upotrebljavati za unapređenje lovne kinologije.Zahvaljujući ovim odredba uređuju se i odnosi i prava članova lovaca u Društvu.

Članovi lovci plaćaju umanjeni iznos članarine za 50%.

Ovaj član je primjenjiv samo ukoliko Lovačko udruženje ispoštuje za svaku godinu svoje obaveze prema Društvu.

Član 23.

U cilju popularizacije kinologije na području opštine Doboj, članovi društva mlađi od 16 godina starosti čine „podmladak“ i plaćaju 20 % od utvrđene visine članarine.

Član 24.

Članovi imaju svoja prava i obaveze, a prava i obaveze članova su:

 1. Da bira i bude biran u organe
 2. Da bude informisan o radu, materijalno-finansijskom poslovanju i drugim pitanjima iz oblasti rada
 3. Da aktivno radi na ostvarivanju svih ciljeva i zadataka Društva utvrđenim osnivačkim aktom
 4. Da daje prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva
 5. Da uredno plaća članarinu
 6. Da ostvaruje druge obaveze definisane ovim Statutom
 7. Da aktivno učestvuju u radu društva, kao i na skupovima i priredbama koja organizuje društvo;
 8. Da učestvuju u donošenju odluka o razvoju i unapređenju kinologije, kao i svih normativnih akata društava;
 9. Da se koriste postignutim stručnim rezultatima društva, KSRS i UKSBiH a štite ugled i interese društva, KSRS, UKSBiH i bore se za ostvarivanje demokratskih prava i odgovornosti članova
 10. Da se pridržavaju propisa o stručnom radu
 11. Da aktivno učestvuju u svim aktivnostima koje organizuje Društvo, KSRS i UKSBiH, kao i da svom radu obavještava društvo;

* 6 *

VI PRESTANAK ČLANSTVA 

Član 25.

Status članstva u Društvu, članu prestaje:

 1. Istupanjem
 2. Isključenjem
 3. Prestankom postojanja pravnog lica, odnosno smrću člana

Odluku o prestanku statusa člana donosi Upravni odbor Društva. Član ima pravo na žalbu zbog isključenja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o isključenju.

Član 26.

Članovi Društva ne mogu koristiti popuste definisane redovnim plaćanjem godišnje članarine (redovni, pridruženi, članovi lovci i podmladak) ako su članovi drugog kinološkog društva. U ovome slučaju moraju dostaviti ispisnicu o prestanku članstva u tom društvu.

* 7 *

VII ORGANI UDRUŽENJA 

Član 27.

Društvo, kao društveno sportska organizacija, svoju aktivnost i rad zasniva u duhu Ustavnih odredaba RS

Organi Društva su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbo

Član 28.

Mandat lica izabranih, odnosno imenovanih u organe Društva traje 4 (četiri) godine. Jedno lice može biti više puta uzastopno birano odnosno imenovano u isti organ Društva.

 

Član 29.

Licu izabranom odnosno imenovanom u organu Društva prestaje svojstvo člana tog organa i prije mandata:

•  podnošenjem ostavke

•  opozivom

•  prestakom članstva odnosno radnog odnosa u društvu 

Član 30.

Svako lice izabrano odnosno imenovano u organe Društva lično je odgovorno za svoj rad i odluke koje se donose.

Član 31.

Na redovne sastanke organa Društva mogu se pozvati i predstavnici opštinskih organa ili drugih organizacija i institucija ukoliko za to postoji potreba ili obostrani interes.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 32.

Skupština je najviši organ upravljanja Društvom i nju sačinjavaju članovi društva definisani statusom članstva.Skupština se održava najmanje 1 puta godišnje i ona može biti vanredna i redovna.

Redovna skupština održava se najmanje jedan puta godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor.

Vanredna skupština društva saziva se na inicijativu Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje jedne trećine članstva.

Član 33.

Skupštinu društva čine svi članovi društva. Aktivnost u društvu i njegovim organima zasnivaju se na principu kolektivnog rada i jačanja lične i kolektivne odgovornosti u razvijanju unutrašnjih demokratskih odnosa i ostvarivanje ciljeva i zadataka društva, utvrđenih ovim Statutom.

Član 34.

Skupštinom predsjedava predsjednik društva, koji je ujedno i predsjednik predsjedništva.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuju predsjednik i zapisničar i dva ovjerivača zapisnika koji se biraju na dan Skupštine.

Kvorum za održavanje Skupštine nije definisan, ali obavezno je prisustvo svih članova organa Društva i imenovanih komisija. Odluka na Skupštini se smatra donesenom kada za nju bude glasalo najmanje jedna trećina prisutnih delegata. Skupština punovažno odlučuje ako istoj prisustvuje većina članova. Odluke se donose prostom većinom prisutnih članova, izuzev kada se radi o izmjenama i dopunama Statuta, kao i prečišćenom tekstu te izglašavanja nepovjerenja pojedinim članovima predsjedništva ili nadzornog odbora. U tom slučaju potrebno je 2/3 glasova prisutnih članova.

Glasanje na Skupštini je javno. Skupština ne može odrediti da glasanje na neki način bude tajno.

Članovi predsjedništva nemaju pravo odlučivanja na skupštini kada se radi o usvajanju izvještaja o njihovom radu ili razrešenja sa dužnosti.

Član 35.

Na izbornoj skupštini društva aklamacijom se bira kandidaciona komisija koja predlaže kandidate za Upravni odbor, odbor za nadzor i disciplinsku komisiju. 

Član 36.

Skupština imenuje Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednika Društva, Predsjednika Skupštine Društva, Sekretara, kao i radna tijela radi obavljanja određenih poslova i zadataka. Prije svega tu spadaju komisije (disciplinska).

Član 37.

U nadležnosti skupštine spada :

- donošenje Statuta društva;

- donošenje poslovnika o radu Skupštine

- Odluku o visini upisnine i članarine

- Pravilnik o organizovanju Društva

- Razmatra izvještaje predsjedništva, nadzornog odbora, stručne komisije o radu u proteklom periodu

- Usmjerava rad na razvoju i unapređenju kinologije

- Razmatra i usvaja plan društva za naredni mandatni period, odobravanje završnog računa i donošenje finansijskog plana prihoda i rashoda za tekuću godinu

- Odlučuje o prijedlozima članova društva

- Daje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora

- Bira nove članove Upravnog odbora

- Odlučuje o članstvu u drugim organizacijama i prijem drugih članova, odnosno organizacija u članstvo društva

- Usvajanje pravilnika i drugih normativnih akata

- Dodjela nagrada licima ili organizacijama na planu unapređenja kinologije na području opštine

- Razmatranje molbi i žalbi kao i prijedloga članova pod uslovom da su Skupštini upućeni najmanje 14 dana pre njenog održavanja

- Donošenje odluka o svim ostalim pitanjima za koja je po ovom Statutu nadležna isključivo skupština društva

UPRAVNI ODBOR 

Član 38.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Društva. Kandidate za Upravni odbor imenuje Skupština Društva, pri čemu se obavezno vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti i nadasve stručnosti kandidata (pogotovo aktivnostima i zalaganjima na polju kinologije).

Upravni obor broji najmanje 5 članova.

Član 39.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Član 40.

Upravni odbor Društva izvršava odluke skupštine i ima sledeća prava i dužnost:

•  bira sekretara i blagajnika;

•  priprema zasjedanje skupštine i podnosi izvještaj o svom radu, finansijskom poslovanju i druge izvještaje vezano za izvršenje zadataka;

•  preduzima potrebne mjere za izvršenje zadataka, odluka i smjernica skupštine, daje prijedloge, formira grupe ili tijela za izvršenje ciljeva i zadataka društva u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima;

•  predlaže skupštini program rada, finansijski plan i odluku o korišćenju sredstava društva;

•  zaključuje ugovore i daje garanciju u granicama koje donosi skupština;

•  sarađuje sa drugim kinološkim i lovačkim društvima u skladu sa odlukama skupštine;

•  odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama članova društva;

•  donosi odluke u drugom stepenu po žalbama na rješenje disciplinske komisije;

•  donosi program kinoloških manifestacija, priređuje izložbe, smotre, ispite, utakmice i sl.;

•  imenuje referenta za lovačke, odnosno nelovačke pse;

•  vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština;

•  donosi odluke o visini dnevnica, troškove putnog prevoza, kao i troškove za izvršenje pojedinih usluga i visini članarine;

•  usaglašava visinu ličnog dohotka, tehničkog sekretara u toku godine prema kolektivnom ugovoru na nivou Opštine.

Član 41.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Društva, te on predstavlja društvo pred organima vlasti, državnim, političkim i teritorijalnijm organizacijama i finansijski je naredbodavac.

Mandat predsjednika traje četiri godine, sa pravom ponovnog reizbora.

Član 42.

Predsjednik presjedava sastancima Upravnog odbora i obavlja i obavlja sve druge poslove predviđene ovim Statutom. Predsjednik ima pravo da svoju funkciju, kao i finansijski naredbodavac, prenese na jednog od članova Upravnog odbora, uz saglasnost Upravnog odbora. U slučaju kratkotrajne odsutnosti predsjednika, sve njegove funkcije obavljaće član Upravnog odbora koga Upravni odbor odredi. 

Član 43.

Sekretar društva prisustvuje sastancima Upravnog odbora. Dužan je da za njegove članove pripremi matrijale o kojima će se na sjednici raspravljati, te prikladno formuliše i izrađuje donešene odluke i druga akta.

Član 44.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini, svaki član Upravnog odbora lično je odgovoran za svoj rad u tom organu, odnosno za rad odbora saglasno svom udjelu u donošenju i izvršavanju odluka.

Član 45.

Stalna stručna tijela Upravnog odbora su : Disciplinka komisija, Disciplinski tužilac, Komisija za unapređenje kinologije i zaštitu pasa.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA 

Član 46.

Nadzorni odbor ( u daljem tekstu Odbor) je nezavisno i samostalno tijelo društva. Odbor broji 3 člana, koji između sebe biraju predsjednika. 

Član 47.

Odbor ima zadatak da se brine za ostvarivanje i zaštitu prava i obaveza društva. Svi organi i radna tijela dužna su Odboru omogućiti uvid u svoj rad, upoznati ga sa svojim poslovanjima i ostvarenjem zadataka društva.

Član 48.

Odbor ima sledeća prava :

•  da prati i kontroliše sprovođenje propisa, Statuta društva i drugih stručnih akata i propisa društva, KSRS i UKSBiH;

•  da vrši kontrolu nad primjenom Pravilnika o stručnom radu i drugih stručnih propisa kao i stručni rad pojedinaca;

•  da vrši nadzor nad korišćenjem sredstava kojima raspolaže društvo, a u skladu sa utvrđenim planovima;

•  ukazuje na zakonitost u radu.

Član 49.

Odbor je dužan da ukazuje tijelima društva na svoje nalaze, usmeno i pismeno, te da zahtjeva preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju otklanjanja neispravnosti. Tijela društva dužna su te nalaze svestrano da razmotre, o njima se izjasne i da preduzmu odgovarajuće mjere. U slučaju da se stavovi neusaglase Odbor je dužan da sazove i o tome obavjesti Skupštinu, odnosno Upravni odbor društva. U cilju konstruktivnog rada i efikasnijeg obavljanja svojih zadataka, članovi odbora imaju pravo da prisustvuju sastancima Upravnog odbora, kao i drugih stručnih ili radnih tijela.

Član 50.

Nadzorni odbor saziva Predsjednik odbora, Upravni odbor ili Predjednik Društva.

Član 51.

Mandat članova odbora traje četiri godine, sa pravom ponovnog izbora za naredni mandatni period.

STRUČNI ORGANI DRUŠTVA

Član 52.

Za izvršenje konkretnih zadataka, Upravni odbor društva može formirati posebna, odnosno stručna tijela:

•  sekcije vlasnika ili klubove odgajivača i ljubitelja rasnih pasa;

Za osnivanje navedenih sekcija odnosno klubova potrebno je najmanje 20 članova – vlasnika rasnih pasa koji su platili članarinu društva za tekuću godinu u kojoj se sekcija osniva.

Član 53.

Gledano na broj lovačkih pasa u zajednici kao i broj pasa u matičnom Lovačkom udruženju „FAZAN“ iz Doboja, formiran je Klub uzgajivača i ljubitelja lovnih pasa.

Član 54.

Klub ima zadatak da vrši selekciju lovačkih pasa svih rasa, ustanovljava broj i kvalitet svih kategorija lovačkih pasa, imajući u vidu da se za lov mogu koristiti isključivo lovački psi sa pedigreom, odnosno odgvarajućim Rodovnikom kako je to definisano i u Zakonu o lovstvu.

Član 55.

Sekcije ili klubovi nemaju status pravnog lica. Nakon njihovog konstituisanja sekcije ili klubovi donose pravila i program rada, na koje saglasnost daje Upravni odbor.

Član 56.

Sekcije ili klubovi u okviru Društva u potpunosti snose odgovornost Upravnom odboru društva. Na svaku uočenu nepravilnost u radu sekcije ili kluba, Upravni odbor može ragovati isključivanjem ili sankcionisanjem pojedinih članova.

Član 57.

Upravni odbor društva osniva stručnu komisiju koja se bavi stručnim pitanjima a koja su regulisana pravilnikom KSRS i UKSBiH o stručnom radu, standardima i drugim normativnim aktima koja su usvojena od Skupštine društva. Te komisije u zavisnosti od svojih obaveza nose i adekvatne nazive.

* 8 *

VIII DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 58.

Članovi društva za sve nepravilnosti koje učine odgovorni su pred disciplinskim organima društva, prije svega Disciplinskoj komisiji.

Član 59.

Disciplinska komisija radi na osnovu propisa pravilnika o disciplinskoj odgovornosti društva, a u skladu sa propisima KSRS i pravilniku o stručnom radu i disciplinskoj odgovornosti KSRS.

Član 60.

Disciplinska komisija ustanovljava stepen prekršaja te donosi određenu mjeru, koju prosleđuje Upravnom odboru na definitivnu odluku.

Odluka Upravnog odbora je konačna. On je donosi u skladu sa osnivačkim aktima i propisima Društva.

Član 61.

Postupak pred Disciplinskom komisijom reguliše se pravilnikom o radu ove komisije.

Član 62.

Upravni odbor na prijedlog Disciplinske komisije donosi sledeće postupke:

 1. Javni ukor
 2. Isključenje
 3. Ili neku drugu mjeru predsotrožnosti u visini učinjenog prestupa ili prekršaja

Upravni odbor svoje odluke saopštava na godišnjoj Skupštini društva.

Član 63.

Na izrečenu kaznenu mjeru Upravnog odbora i Disciplinske komisije, može se uložiti prigovor Nadzornom odboru.

* 9 *

IX ADMINISTRATIVNO TEHNIČKA SLUŽBA

Član 64.

Društvo, ukoliko se ukaže potreba za tim, može da ugovorm angažuje, tj. zaposli radnike u skladu sa Zakonom o zapošljavanju 

Član 65.

Kolektivnim ugovorom između društva i njegovih radnika utvrđuju se:

•  vrsta poslova

•  uslovi za sticanje sredstava za lične dohotke

•  ovlašćenja u pogledu upravljanja poslovima i korišćenja sredstava

•  osnovni uslovi u pogledu strukture radnih mjesta i kvalifikacione strukture kadrova u stručnim službama, odnosno stručnih službi u obavljanju poslova

•  način rješavanja sporova

•  način ostvarivanja koordinacije u radu između organa upravljanja društva i stručnih službi

•  kao i druga pitanja od obostrnog interesa.

Član 66.

Stručnim službama rukovodi lice koga imenuje i razrješava Upravni odbor, koje za to može ovlastiti Predsjednika ili neko drugo lice. Zaposleni u stručnoj službi ima status radnika u radnom odnosu.

Član 67.

Na stručne službe društva ne mogu se prenositi prava, ovlašćenja i odgovornosti o kojima odlučuju organi društva.

* 10 *

X MATRIJALNO FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 68.

Matrijalno finansijsko poslovanje društva vrši se prema zakonskim propisima o matrijalno finansijskom poslovanju nevladinih organizacija, odnosno Udruženja građana.

Član 69.

Društvo za svoj rad obezbjeđuje sredstva od članarine te novčanih donacija pojedinca i organizacija, od prihoda kinoloških priredbi, kao i iz drugih izvora koji se predviđaju godišnjim finansijskim planom koje donosi i usvaja Skupština društva.

Član 70.

Sredstva Društva čine:

•  članski doprinosi (članarine i upisnine)

•  prihodi ostvareni od usluga koje društvo obavlja prema svojim članovima

•  dobrovoljni prilozi i donacije

•  sredstva iz drugih izvora

* 11 *

XI IZMJENE I DOPUNE STATUTA / PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 71.

Inicijativu za izmjene i dopune statuta mogu dati:

•  tijela I organi društva;

•  članovi, kao i pojedinci;

Inacijativa za izmjene i dopune statuta dostavlja se Upravnom odboru društva. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu za izmjene i dopune statuta pokreće se postupak za njegovu izmjenu.

U koliko Upravni odbor društva nađe da ne postoje razlozi za to, odbacit će inicijativu i o tome obavjestiti pokretača, odnosno davaoce inicijative.

Član 72.

Nacrt promjene statuta, Upravni odbor dostavlja na predhodnu raspravu članovima radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi. Nakon toga, Upravni odbor sačinjava prijedlog izmjene statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje, odnosno donošenje.

* 12 *

XII PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 73.

D ruštvo prestaje sa radom u slučajevima određenim zakonom i na osnovu Skupštine društva. Odluka o prestanku rada društva donosi se ličnim izjašnjavanjem članova, odnosno odluku o prestanku može donijeti Skupština na prijedlog nekog od njenih organa. 

Član 74.

Sva imovina i sredstva društva, u slučaju prestanka rada, predaće se na čuvanje KSRS, a vratiće se novoosnovanoj organizaciji koja u cjelini prihvata ovaj Statut. Poslovi iz nadležnosti društva prenijeće se na jedno od susjednih kinoloških društava, ili na posebnu komisiju koju će organizovati KSRS.

Član 75.

U slučaju prestanka rada društva, predsjednik društva je dužan, u roku od 15 dana od prestanka rada, o tome izvjestiti nadležni organ uprave radi brisanja društva iz registra. 

Član 76.

Novoizabrani organi društva dužni su u roku od 30 dana, od konstituisanja, donijeti sva neophodna akta.

Član 77.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja , a prestaje da važi Statut Društva usvojen 18.10.1997. godine.

Broj: 02-VII-19-03/05

Doboj, 29.03.2005. godine

PREDSJEDNIK DRUŠTVA
/ZELENOVIĆ ZORAN/